Disclaimer

Door de site van Borgingonline te gebruiken gaat u akkoord met de volgende regels. Wanneer u met het onderstaande niet akkoord gaat, bent u niet gerechtigd deze site te gebruiken.

Borgingonline is een (geregistreerd) handelsmerk. Digitale documenten die u gebruikt in de databases zijn voor uw beschikking. Wanneer u ze beschikbaar maakt voor andere gebruikers stellen wij dat zeer op prijs, er wordt echter geen vergoeding voor betaald. Ook behouden wij ons het recht voor teksten en documenten die geen algemeen toepasbaar nut hebben, niet beschikbaar te maken voor openbaar gebruik. Dit om de overzichtelijkheid van de databases te waarborgen.

De opzegtermijn voor de abonnementen bedraagt 2 maanden,moet schriftelijk geschieden, en is pas geldig nadat Borgingonline BV uw opzegging heeft bevestigd. Er vindt automatische verlenging plaats van telkens 1 jaar. Borgingonline hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:
  • Het factuurbedrag dient binnen dertig dagen na de factuurdatum op de rekening van Borgingonline te zijn overgemaakt.
  • Is het verschuldigde bedrag niet binnen dertig dagen voldaan, dan bent u in gebreke en is Borgingonline gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen.
  • Borgingonline zal na de termijn van dertig dagen en herhaalde betalingsherinnering, zonder nadere aanzegging, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van u als klant. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld; 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom, met een minimum van euro 45,-. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de klant niet binnen dertig dagen na de factuurdatum heeft betaald.


Deze site is bedoeld als hulpmiddel voor de structurering van uw verplichtingen en documenten gemakkelijk toegankelijke informatievoorziening voor u. De toepasbaarheid van de informatie is uw verantwoordelijkheid. Voorbeeld documenten dienen slechts als voorbeeld, in specifieke gevallen zal bepaalde informatie niet van toepassing zijn. Borgingonline zal alles in het werk stellen om dit soort omstandigheden te beschrijven, maar kan niet garanderen dat daarbij iedere situatie kan worden overzien. Ook kunnen storingen van elektronische aard de informatie verminken, zonder dat dit direct opvalt. Elke aansprakelijkheid, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, voor de toepassing, bedoeld of onbedoeld, van de gegevens van deze site berust daarom niet bij Borgingonline.

Evenmin kan Borgingonline verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid dragen voor enige calamiteit, incident, afwijking van normale bedrijfsvoering of ongeval bij situaties waarin de kennis van Borgingonline, geheel of gedeeltelijk, wordt of werd toegepast, ook niet wanneer dit een systematische afwijking betreft. Ook de beschikbaarheid cq bereikbaarheid van deze informatie evenals de accuratesse en betrouwbaarheid valt niet onder onze aansprakelijkheid.

Voor een goede, snelle en accurate informatievoorziening, kan Borgingonline hyperlinken naar andere sites. Bij het linken naar zulke sites van derden, kunnen andere regels van deze derden van toepassing zijn.


© Copyright 2024 BorgingOnline bv Inloggen | Cursus-mogelijkheden | Kennispartners | Contact | Disclaimer